Dit is de website van Philippe Vindevogel, hulppriester in het decanaat Poperinge 

www.philippevindevogel.be

                    
                 Deze pagina wordt beetje per beetje aangevuld...

 
mijn TAKEN als HULPPRIESTER in het decanaat POPERINGE

Mijn priestertaken als Rooms Katholiek priester verschillen in niets van een andere priester. Hét verschil ligt in het feit dat ik geen moderator, of hoe men dat ook benoemt op vandaag, ben op een parochie, federatie of welke
 gebiedsomschrijving dan ook.
Toch behoor ik tot een gebied in de Kerk en het bisdom Brugge maar zonder de taken, eigen aan dat gebied qua organisatie en leiding. Mijn 'pastoor' is de Z.E.Heer Deken van Poperinge.
In zijn opdracht ben ik beschikbaar gesteld om priestertaken uit te oefenen waar dat nodig is in het gehele gebied van Groot Poperinge. ( zie kaartje ).
Zo draag ik missen op in vaak verschillende parochies en dien ik ook de sacramenten toe. Men kan beroep doen op mij via de heer Deken.
Hieronder vindt u alvast enkele nuttige info betreffende de sacramenten en hoe dit in zijn werk loopt. Ook wat geloofsinhoud en wat eigen is aan elke dienst of sacrament is hier ter beschikking.
Ook aanvragen, invulformulieren enz. Kan ju hier vinden.
Hou rekening dat ook deze pagina in opbouw is.

DE HEILIGE MIS- EUCHARISTIE
DOOPSEL SACRAMENTVORMSEL SACRAMENT
ZIEKENZALVING - H.OLIE
BIECHT
HUWELIJK
EERSTE COMMUNIE
WIJDING TOT PRIESTER
SACRAMENTALIËN
HUISZEGEN of ZEGEN VAN VOORWERPEN enz...
VOORDRACHTEN
PREKEN
BEGELEIDING BEDEVAARTEN
GEBEDSMOMENTEN
  

het KERKELIJK JAAR                           Cyclus en beleving

Het KERKELIJK JAAR met kinderen beleven.

bekijk samen de tekening van de jaarkring hiernaast ( uitvergroten en misschien afdrukken...? ) AANKLIKKEN
Wie herkent de betekenis van de diverse tekeningen en waar plaats je ze in de kring , Raad je de tijdsperiodes bij de tekeningen?

Speel samen met het gezin ( gooi de TV uit, Leg je PC en gsm het zwijgen even op en speel samen even deze opdracht? Leerrijk en sluit af met een gebed..


Misschien zou het eens een test zijn voor velen om een kwis te houden over het Kerkelijke Jaar. Benieuwd naar onze antwoorden!
Stel je alvast eens de vragen: wat zegt me Pasen? Kerstmis, Pinksteren, Hemelvaart enz... of wat zijn de 'groene zondagen' of waaraan kunnen we in de kerk zien in welke periode we zijn?
Sommigen zullen dat niet belangrijk vinden, maar besef dat we niet enkel geloven en leven met woorden. Woorden alleen kunnen de geloofsbeleving afmatten. Tekenen en symbolen en tijdsindeling vullen dat aan! We leren bewust te leven gedurende het jaar met God. Het Kerkelijk Jaar is als een kompas voor onze weg als christen. Beperk de christelijke feesten niet als zinloos of achterhaald en verwar ze zeker niet met de wereldse invullingen die vaak enkel de 'commerce' najagen en uit zijn op uw vertier. Weet je dat bvb de geïmporteerd ' Halloween' in oorsprong gaat over eeuwig leven en de overledenen? Een christen viert dat met Allerheiligen en Allerzielen. EEN HEEL ANDERE VISIE EN ZINGEVING! Misschien is het niet zo ' fun ', maar moet alles enkel 'fun' zijn. Een christen staat ook stil bij de diepte van het leven; Een gelovige zoekt naar blijvende beleving in de tijd en niet naar kortstondig plezier en vertier. 

======================================================

voor een goed gebruik: bovenaan deze lijst van het Kerkelijk Jaar vermelden we het meest recente feest en zo gaan we terug in het kerkelijk jaar. De overige tijden vindt u door te scrollen naar onder in volgorde van het verloop van het K.erkelijk Jaar
-----------------------------------

HET KERKELIJK JAAR feesten en gedachtenissen :
Zoek de huidige periode of maand

JANUARI 2019  Feest van de Moeder Gods   KERSTTIJD - OPENBARING VAN DE HEER - DRIEKONINGEN

DECEMBER ADVENT en KERST

zalig kerstfeest


tussen de glitter en opnieuw geschenkjes onder de kerstboom en de hoho-roepende kerstman, in feite een opgeklede Santa Claus ( Sinterklaas ) die helemaal niet komt uit Lapland met zijn rendieren, merken we nog hier en daar waar het over gaat: de Menswording van God in een klein, weerloos kind in een grot, een kribbe, tussen Maria, Jozef , herders en wijzen uit het oosten. Naïef voor wie er niets van begrijpt, maar treffend verhaalt wie onze God is: geen God van haat, noch geweld, maar een God van liefde, barmhartigheid en recht-vaardigheid ! Niet geboren in een prachtig paleis, niet met glitter en uitzinnigheid, maar nederig, als Dienaar van allen, in een dierenschuilplaats. Niet in het geweld van de nabije steden, want door hun vieren was er geen plaats voor de heilige Familie. Wat werd er eigenlijk gevierd? Weeral iets commercieels? Niets van, enkel gave en overgave en dankbaar verwelkomen. Geen graaicultuur, geen pacten die gesloten werden en waarvan de kleine lettertjes normerend blijken... Tussen alle oorlogsdreigingen en rampen, een vredevol gebeuren: engelen zingen het Gloria! Je kent het toch nog? Eer aan God in den hoge en vrede op aarde aan alle mensen van goede wille. Geen overdadige cadeau's, weerom, maar enkel een dichterlijke, pastorale aanwezigheid in herders met hun schapen. Enkel zinvolle geschenken van wijzen die het Licht in de Ster bleven volgen tot ze wisten waar die stille bleef staan, in de stad van David.. Goud, die de heilige Familie kon gebruiken bij hun vlucht naar Egypte, wierook, als teken van hun gebed, ons offer en tevens ons doen en geven en myrrhe, welriekend als alles wat we doen één hulde wordt aan de Schepper. Moge 2019 een jaar zijn van diepe vrede, geen oppervlakkige, maar één die een afglans is van 's Heren vrede, niet zoals wij dat zouden willen. Gaan wij in dit jaar ook af en toe de Heer opzoeken in de kribbe of gaan we opgaan in de roes van het moment en telkens opnieuw snoepen van de geneugten des werelds en vinden geen plaats meer rondom en in ons om de Redder te laten werken? Een serieuze keuze. Niets meer, niets minder! Alvast veel werk aan de winkel want er dreigen zware wolken over de mensheid en deze wereld te trekken. Onze keuze? Kom Heer Jezus, kom ! Maranata!


<<<<<<

iS HET DIT , OF IS HET DAT ……>>>>>>>>>>>>>>

nieuwjaar in de kerk …… ADVENT 2018

                 Eerste zondag van de Advent - adventskrans in RVT Emmaüs Poperinge - met dank aan Marleen Glorie

NOVEMBER ROUWMAAND

CHRISTUS, KONING van het HEELAL
Einde van het Kerkelijk jaar B

Klik hier om de tekst te bewerken

OKTOBER ROZENKRANSMAAND

1 oktober: H.Theresia van Lisieux, maagd en kerklerares
2 oktober; Heilige Engelbewaarders
3 oktober: H.Gerardus, abt
4 oktober: H.Franciscus van Assisi
6 oktober: H.Bruno, priester
                 Zalige Isidoor van de H.Jozef, kloosterling
7 oktober: Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans
14 oktober: H.Donatianus, bisschop
                  H.Callistus I, paus en martelaar
15 oktober: H.Teresia van Avila, maagd en kerklerares
16 oktober: H.Hedwig, kloosterlinge
                  H.Margarita Maria Alacoque, maagd
17 oktober: H.Ignatius van Antiochië, bisschop en martelaar
18 oktober: H. Lucas, evangelist
19 oktober: HH.Johannaes de Brébeuf en Isaak Jogues, priesters en gezellen, martelaren
                  H.Paulus van het Kruis, priester
22 oktober: Kerkwijdingsfeest van de eigen kerk
                  H.Johannes Paulus II, paus
23 oktober: H.Johannes van Capestrano, priester
24 oktober: H.Antonius Maria Claret, bisschop
28 oktober: HH. Simon en Judas, apostelen

Heilige Engelbewaarders - 2 oktober

Heilige Theresia van Lisieux - 1 oktober

 

SEPTEMBER

14 september : Heilige Kruisverheffing
15 september : Onze Lieve Vrouw van Smarten
23 september: Heilige Pater Pio - priester - capucijn
25 september: Heilige Gerolf, martelaar
26 september: HH.Cosmas en Damianus, martelaren
27 september: H.Vincentius a Paulo, priester
28 september: H.Wenceslaus, martelaar
                        HH.Laurentius Ruiz en gezellen, martelaren
29 september: Aartsengelen Michaël, Gabriël en Rafaël

Heilige Pater Pio van Pietrelcina

23 september

Francesco Forgione werd geboren in Pietrelcina ( Italië ) op 25 mei 1887 en overleed te San Giovanni Rotondo op 23 september 1968 ( = zijn feestdag ). Hij behoorde tot de Orde der Capucijnen.
Reeds als kind had hij mystieke ervaringen die hij als normaal beleefde. 1903: intrede in het Capucijnerklooster. 1910: priesterwijding. Hij verbleef in Benevento omwille van zijn slechte gezondheid en in 1916 trok hij dan naar San Giovanni Rotondo.
In 1918 kreeg hij de zichtbare stigmata, tot aan zijn dood. Hij was mystiek verbonden met Christus'lijden. Zijn pijnen droeg hij voor de bekring van zondaars en ongelovigen. Daarboven kwam de laster en de verdenking dat hij dit alles zelf vijnsde en bewerkte. Ook is er sprake van bilocatie.
Reeds tijdens zijn leven werd hij vereerd maar kerkelijke instanties waren vaak terughoudend. Pater Pio hoorde urenlang biecht. Hij was streng, vroeg eerbied. Hij was hard tegen het neo-modernisme in de Kerk. Hij was geen voorstander van Vaticaans Concilie II en hield trouw vast aan de Tridentijnse Mis en het Latijn. Zijn eindtijd-verwachting was heel sterk. Hij waarschuwde voor komende oorlogen en massale geloofsafval. Het bidden van de Rozenkrans was heel belangrijk.
Hij werd in 1999 zalig verklaard en in 2002 heilig na een lang onderzoek, onder Paus Johannes Paulus II.;
In Pervijze ( W.Vlaanderen  - weg naar Nieuwpoort ) vind je een mooie kapel aan hem toegewijd. Velen komen hier bidden en danken..

Wijze woorden van de H.Pater Pio :
" Bidden is een sleutel die het hart van God opent ".

2018  100 JAAR STIGMATA PATER PIO

Klik hier om de tekst te bewerken

Onze Lieve Vrouw van Smarten   15 september

Onze-Lieve-Vrouw van Smarten is een katholiek Mariafeest telkens op 15 september, de dag na het feest van de Kruisverheffing. De Kerk gedenk zo de 7 smarten van Maria:

1. Profetie van Simeon in de Tempel en opdracht van de Heer - Lc 2,25-35

2. De vlucht naar Egypte - Mt. 2,13-14

3. Jezus wordt terug gevonden in de Tempel - Lc. 2, 42-51

4. Jezus ontmoet Maria op weg naar Calvarie

5. Maria onder Jezus'kruis - Joh. 19, 25-27 ( Stabat Mater )

6 Maria als troon van Jezus' gestorven lichaam bij de kruisafneming - Piëta

7..Jezus' begrafenis - Mt. 27, 57-66 - Mc 15, 42-47 - Lc. 23, 50-56 - Joh. 19, 38-42

Op deze dag is er een "sequinetia", het "Stabat Mater".

De iconografie is heel duidelijk: Maria als vrouw, doorstoken door 7 zwaarden, soms met medaillons van deze 7 smarten.

Heilige Kruisverheffing : 14 september

 
 

======================================================

 AUGUSTUS

 JULI

JUNI 
HEILIG HARTMAAND

HH.PETRUS EN PAULUS  29 juni

GEBOORTE VAN H.JOHANNES DE DOPER  24 juni

Het feest van de GEBOORTE van JOHANNES DE DOPER past wonderwel in de cyclus van het Kerkelijk Jaar. Intussen weten we dat rond deze periode ( ongeveer 21 juni ) de zomer begint en we o,ns bevinden in de zomerzonnewende. De langste dag en kortste nacht nemen een wending. We zeggen dan: de dagen gaan weer 'korten'.
Precies om dit moment in het jaar vieren we een geboorte... Doen we dat ook niet met de winterzonnewende? Dan vieren we de geboorte van Jezus Christus. De donkere dagen wijken voor langere. Het licht wordt sterker opnieuw. Jezus is het Licht in deze wereld gekomen. Hij verdrijft het duister in ons hart. Sint Jan is een boodschapper, een 'aankondiger'. Hij kondigt de komende Redder aan die zal komen. Johannes betekent ' God is genade '. Niet Johannes is het Licht, maar wel diegene waarvan Johannes zegt dat hij niet waard is zijn sandalen los te maken. Zo verhevn is Hij die aangekondigd wordt, dat zelfs slavenwerk nog een voorrecht blijkt te zijn. Een genade. Die genade valt de hele mensheid te beurt. Johannes staat op de wending tussen het Oude Testament en het Nieuwe. Een nieuwe Verbond sluit God met zijn volk.!

afbeedling: schilderij: ' onthoofding van St.Jan de Doper ' St.Janskerk Poperinge


ONBEVLEKT HART VAN MARIA  9 juni

HEILIG HART VAN JEZUS 

Dit Hoogfeest wordt gevierd op de derde vrijdag na Pinksteren en wordt meestal gevierd in de maand juni, dan ook de "HEILIG HART maand " genoemd. De oorpsrong vinden we in het Evangelie. Johannes schrijft bij Jezus'lijden dat een lans zijn zijde doorboorde en water en bloed stroomden eruit. Vele heiligen vereerden zijn H.Hart waaruit Gods Barmhartigheid en mededogen vloeiden.

In 1672 gaf de bisschop van Rennes, H.Johannes Eudes ( 1601-1680 ) de toestemming tot het vieren van dit feest.

In de verschijningen aan de H.Margaretha-Maria Alacoque tussen 1673en 1675 ( klooster Paray-le-Monial ) vroeg Jezus haar dat de vrijdag na het octaaf van Sacramentsdag een feestdag ter ere van zijn H.Hart gevierd zou worden. Ondanks veel tegenwind werd zij gesteund door de geestelijke lbegeleider Claude de la Colombière s;j;.

Pas 100 jaar later kwam de eerste H.Hartliturgie er in Polen door de steun van Paus Clemens XII

Het was een degelijk antwoord op het gestrenge opkomende Jansenisme. Affectie en emotie kregen een kans tegenover het strenge en ascetische van deze vroegere Ieperse bisschop..

1873: Paus Pius IX wijdt de maand juni toe aan het Heilig Hart.

1899: Encycliek ' Annum Sanctum ' van Paus Leo XIII. De wereld werd toegewijd aan het H.Hart.van Jezus. ( P.V. copyright )

SACRAMENTSDAG 
Het feest van Sacramentsdag wordt gevierd op de donderdag na het feest van de H.Dieëebheid. Soms ook op de zondag.
Vroeger werden in vele dorpen de processies gehouden.
Dit feest kreeg een grote stimulans door de visioenen van de H.Juliana van Cornillon.

 MEI   MARIAMAAND

HEILIGE DRIE-EENHEID

dit feest wijzigt in datum naargelang de datum van Pasen

God, één in wezen en 3 Goddelijke personen.

in de naam van
de VADER
de ZOON en de H.GEEST. Amen

De rede loopt zich te pletter bij het aanhoren van deze omschrijving...nochtans!
                 In  juni 2018 beluisterde in te Lourdes in de Pius X-basiliek een homilie van een Engelse bisschop ( Middlesborough ). Hij vertelde over zijn eerste 'test'-preek in het seminarie eertijds. Hij  vond dat hij er niets van terecht brecht. Nadien, bij de evaluatie door zijn professoren kreeg hij als antwoord dat ze het er ook moeilijk mee hadden. Met andere woorden: we kunnen er veel over praten en denken, maar de diepe zin van dit mysterie vinden we pas vanuit ons hart in aanwezigheid bij de Heer en wat we doen " in de naam van God, de Vader, de Zoon en de Heer.".
Misschien kan dit u op weg helpen:
God is er op 3 persoonlijke wijzen,
VADER. Zo leerde het volk van Israe^en tot op heden de mensheid Hem kennen. Hij ligt aan de schepping van alles en allen! Hij is als een hoeder en vader. Zijn naam is 'tegenwoordigheid' JAHWE ' Ik ben die ben ".
ZOON : Hij kwam onder ons in Jezus Christus, zijn Zoon, zijn eniggeborene. God is totaal onder ons in alles wat menselijk is, behalve in de zonde. Als de menselijke stadia doorliep Hij en dan nog meestal in het meest pijnlijke dat ook de mens kan overkomen. Na zijn Hemelvaart blijft Hij tegenwoordig onder ons in de sacramenten en vooral in de H.Eucharistie. Deel hebben aan zijn Lichaam en Bloed maken ons tot zijn 'vrienden', zijn ' broeders en zusters '. Een altijdduren aanwezigheid vraagt ons om een altijddurende aanbidding, eer en handeling.
H.GEEST: De Helper die Hij beloofde in deze tijden van de Kerk. Zondigen tegen de Geest is uit den boze. Hij leidt ons verder op weg naar de wederkomst in Heerlijkheid.
Alle drie wijzen ze ons naar Gods Hemels Koninkrijk. Christen-zijn is dus zoveel méér dan enkel hier in deze wereld de 'andere' Christus te zijn, maar is vooral handelen in het Licht van het eeuwig leven en de opstanding uit de dood..
Kunnen wij dié vreugde en genade vatten? Het is die vreugde van het hart dat onvervangbaar is tegenover al wat de wereld bieden kan. (P.V. copyright )TIJD DOOR HET JAAR  1


PINKSTERENONS HEER HEMELAART

 APRIL7 PAASZONDAGEN


AANKONDIGING van de HEER  9 aprilBELOKEN PASEN 2de PaaszondagPASEN - Verrijzeniszondag


Palmzondag  - Passie van de Heer

A Mt.21, 1-11
B Mc.11?, 1-11 of Joh.12, 12-19
C Lc.19, 28-44Palmzondag of Palmpasen is de laatste zondag van de vastenperiode en de zondag voor Pasen, de tweede zondag van de Passietijd. Tevens is het de eerste dag van de Goede Week. De Christenen gedenken dan de blijde intocht van Jezus in Jeruzalem.
Zes dagen voor het ' Pascha' , de 7de dag van de maand Nisan, kwam Jezus te Bethanië en Betfage. Hij at er die avond met Lazarus en diens zussen Maria en Martha. Hij stuurde twee van zijn leerlingen uit naar een naburig dorp om een veulen op te halen. ( waar nog niemand op gereden heeft ). Het zou te vinden zijn naast een ezelin. Ze moesten er bij vertellen dat ' de Heer het veulen nodig heeft en dat Hij het ook zou terug bezorgen ). s' Anderendaags in de achtend legden leerlingen mantels over het veulen. Jezus ging er op zitten en trok zo naar Jeruzalem. Langs de weg riepen mensen ' Hosanna...  (Mc.11,9-10). Ook hun mantels werden op de weg gespreid en met need palmtakken van de bomen om te wuiven en ook om de weg ermee te bedekken. Eens bij de tempel aangekomen hield Jezus 'schoonmaak' in dit huis van gebed dat tot een markthal was herschapen... ( zie 3de zondag vasten jaar B ) Ook reeds in de Psalmen ( Ps.118,25-26 ) zien we een verwijzing naar dit profetische gebeuren..

Op die dag worden in de kerken Palmtakken gezegend met wijwater aan het begin van de liturgie. In onze streken is echte palm schaars en wordt daarom de groene ' Buxus' gebruikt. Soms wordt dit gevolgd door een kleine processie met uiteraard het gezang " Hosanna ! ". Toch ligt Goede Vrijdag reeds dichtbij en zij die roepen ' Hosanna' roepen misschien ook wel ' aan het kruis met Hem ! '... De traditie wil dat we de takjes plaatsen bij het kruisbeeld of op het land of in de wagen. Hier en daar worden ook gebedskaartjes met een palmtakje uitgereikt voor thuis.

Kenmerkend op die dag is de lezing van het Lijdensverhaal of Passieverhaal van Jezus. Ook op Goede Vrijdag gebeurt dit in de dienst. Uit eerbied knielt men even bij de passage waar Jezus sterft aan het kruis.

In bepaalde streken bestaat een fine gewoonte dat kinderen een paaspalmstok versieren. Het heeft de vorm van een kruis naar verwijzing wat met Jezus gebeurt in deze Goede Week. Bovenaan zit een gebroken broodje in de vorm van een haan. De rest is versierd met slingers, vruchten en noten. ( zie hieronder ) Doe het ook maar eens in de klas of thuis! Steeds ook heerlijk in de Palmprocessie!

PASSIEVERHAAL PALMZONDAG


A

B

C

========================================================================================

DE GOEDE WEEK

WITTE DONDERDAG
LAATSTE AVONDMAAL

WITTE DONDERDAG

VOETSASSING

WITTE DONDERDAG

OLIJFHOF


VERRAAD JUDAS


GEVANGENNEMING

GOEDE VRIJDAG
GOEDE VRIJDAG
JEZUS VEROORDEELD: ECCE HOMO

GOEDE VRIJDAG

MARTELING

GOEDE VRIJDAG

KRUISIGING

GOEDE VRIJDAG

ONZE ZONDEN ZIJN ALS NAGELS VOOR DE HEER

GOEDE VRIJDAG

GRAFLEGGING

 MAART

Jaarlijkse 40- daagse VASTENTIJD

Aswoensdag

40 

begin van 40 dagen naar Pasen - Jezus 40 dagen in de woestijn - het uitverkoren volk 40 jaar in de woestijn; Noach verbleef 40 dagen in de ark.

askruisje


De as op het (voor)hoofd is een teken van ons vasten, bidden en bekeren ! As duidt op vergankelijkheid, op doodsheid, zwart, verbrande palmtakken... " gedenk mens, dat je van stof bent en als stof terugkeert..." Het aardse leven is eindig en beperkt. Naar Pasen toe kijken we naar het Licht ( duister wijkt ) , het eeuwig leven. Maar tevens bevat het hoop naar leven. Uit stof ( klei )ontstond immers de mens door Gods scheppingsdaad. En ook, Vuur loutert en we beginnen de Vasten met een zuiver hart naar Pasen toe.

askruisje of - oplegging

De as wordt besprenkeld met wijwater. We worden herinenrd aan ons mens-zijn: " Gedenk mens, dat gij stof zijt en tot stof terugkeert ".( Genesis 3,19 ) Tevens is onze houding een van " bekeert u en geloof in de lijde Boodschap " ( Marcus 1,15 )

de lezingen

Joël 2, 12-18 : " scheurt uw hart en niet uw kleren en keert terug tot de Heer uw God, want Hij is genadig en barmhartig, lankmoedig en vol liefde ".
2 Kor. 5, 20 - 6,2 : " Laat u met God verzoenen! Nu is er de gunstige tijd, vandaag is de dag van het heil! "
Mt.6,1-6.16-18 / DELEN - BIDDEN- VASTEN in nederigheid en oprechtheid. Ga in je binnenkamer van je hart.

vreugdevol feest!

Hoe we ook gewezen worden op die dag op onze geringheid en kleinmenselijkeiod, we worden er van verlost. God is een barmhartige Vader en staat op uitkijk. Bkeren wij ons dan? Wij mogen thuis komen bij Hem en naar Pasen toe gaan.

vasten is meer dan ftiness...

Het is uiteraard goed om je af en toe de geneugten der wereld te ontzeggen. Ook je gezondheid wint er bij. Maar goeie voornemens en trends zoals ' tournée minérale' en dergelijke moeten ons verder brengen dan enkel het zich ontzeggen van dingen. Hoe edel ook, christenen vullen als het ware de vrij gekomen plek ( we sparen uit, we proppen ons niet op en maken plaats voor... ) op met aandacht voor de andere en dé Ander. Gelovigen laten de medemensen toe in vrijgekomen ruimte en tijd en ook Gods kloppen op ons hart horen we beter. Welkom aan naasten en de Heer van alle leven. Immers, al het aardse is vergankelijk en enkel het eeuwige houdt stand. Als mens een serieuze denkoefening!

Met aswoensdag is alles voorbij; bye bye carnaval. Na vette dinsdag komt de ernst. Maskers af en de werkelijkheid onder ogen durven zien. Kiezen we voor het tijdelijke of voor het eeuwige?
( Pr.Philippe Vindevogel 2018 )

ZONDAG 1

A  Matteus : Jezus bekoord in de woestijn , 40 dagen

B  Marcus.

CWOESTIJNERVARING


ZONDAG 2

A Matteus :De gedaanteverandering
Transfiguratie
B Marcus :
C

JEZUS, ZOON VAN GOD
BERG = ontmoeting

ZONDAG 3 


A Johannes : De Samaritaanse aan de waterput
B Johannes : de Tempelreiniging
C

LEVEND WATER

ZONDAG 4

 


A Johannes : De blindgeborene
B Johannes : De Mensenzoon moet omhoog geheven worden
C

LICHT

ZONDAG 5

A Lazarus opgewekt uit de doden
B Als de graankorrel
C

LEVEN

 FEBRUARI

 JANUARI

========================================================================================