Dit is de website van Philippe Vindevogel, hulppriester in het decanaat Poperinge 
n

www.philippevindevogel.be

                    
                 Deze pagina wordt beetje per beetje aangevuld...

 
mijn TAKEN als HULPPRIESTER in het decanaat POPERINGE

Mijn priestertaken als Rooms Katholiek priester verschillen in niets van een andere priester. Hét verschil ligt in het feit dat ik geen moderator, of hoe men dat ook benoemt op vandaag, ben op een parochie, federatie of welke
 gebiedsomschrijving dan ook.
Toch behoor ik tot een gebied in de Kerk en het bisdom Brugge maar zonder de taken, eigen aan dat gebied qua organisatie en leiding. Mijn 'pastoor' is de Z.E.Heer Deken van Poperinge.
In zijn opdracht ben ik beschikbaar gesteld om priestertaken uit te oefenen waar dat nodig is in het gehele gebied van Groot Poperinge. ( zie kaartje ).
Zo draag ik missen op in vaak verschillende parochies en dien ik ook de sacramenten toe. Men kan beroep doen op mij via de heer Deken.
Hieronder vindt u alvast enkele nuttige info betreffende de sacramenten en hoe dit in zijn werk loopt. Ook wat geloofsinhoud en wat eigen is aan elke dienst of sacrament is hier ter beschikking.
Ook aanvragen, invulformulieren enz. Kan ju hier vinden.
Hou rekening dat ook deze pagina in opbouw is.

DE HEILIGE MIS- EUCHARISTIE
DOOPSEL SACRAMENTVORMSEL SACRAMENT
ZIEKENZALVING - H.OLIE
BIECHT
HUWELIJK
EERSTE COMMUNIE
WIJDING TOT PRIESTER
SACRAMENTALIËN
HUISZEGEN of ZEGEN VAN VOORWERPEN enz...
VOORDRACHTEN
PREKEN
BEGELEIDING BEDEVAARTEN
GEBEDSMOMENTEN
  

boezinge bloemendale

breaking news: Wateroverlast dreigt Lourdes weer onder water te zetten
ZIE RUBRIEK  " Bedevaarten " voor nieuws heet van de naald ( nacht van 13 juni 2018 om 5 uur ) Code rood en hulpdiensten beveiligen de site van de grot....

Opzet van deze website: wandelen doorheen de geloofsbeleving in het Rooms Katholieke decanaat Poperinge, via actualiteit, gelovend op weg zijn en dat alles ter ere van het voornaamste gebod van de Heer: God én de naaste beminnen.

Ga alvst hieronder op weg en bekijk tevens de volgende pagina's ( vermeld bovenaan na home ... )
We hopen aldus met u op deze wijze op weg te gaan in de katholieke geloofsbeleving, kennis en actualiteit ter plekke.

Deze website is constant in opbouw en mutatie      Hulppriester Philippe Vindevogel.

WELKOM

 -home  --- deze thuis    op deze bladzijde:.......

-  wat vind je in deze webstek ?

-  In Gods liefde is alles gelegen !

-  Actualiteit

-  Katholieke media: een greep

 

Wat vind je zoal in deze webstek?

kijk best eens bovenaan deze bladzijden. Daar treft u in verschillende "pagina's" allerlei " thema's":

Ga er eens in wandelen!

thuis of HOME        staat voor algemene eerste blz. met welkom en gebruik

WIE BEN IK ?  mijn leven en priesterschap ( zie ook pagina ' mijn levenservaringen')

CONTACT

BEDEVAARTSOORDEN

PREKEN EN SUGGESTIES  met ' preek van de week '.

FOTO GALERIJ

MEER ........  ARCHIEF  - MIJN BOEKEN EN PUBLICATIES - MIJN LEVENSERVARINGEN - LITURGIE en SACRAMENTEN  - ENKELE GEBEDEN - Het KERKELIJK JAAR - Mijn TAKEN als HULPPRIESTER  -  Over POPERINGE en OMGEVING

Wij hopen dat u er wat vindt wat u zoekt. U kunt steeds mailen ( zie Contact ). De bedoeling is op deze hedendaagse wijze wat aan katholieke pastoraal te doen en antwoorden te vinden die me vaak gesteld worden over mezelf, geloven en Kerk. Soms wordt doorverwezen naar degelijke websites, waar meer te vinden is. Deze webstek heeft geen pretenties en in preken enz.. gaan we gewoon op weg in geloof zonder veel theologische hoogdoenerij. Moge het U vooral te doen zijn om wegen te vinden om te leven als kind van God in deze tijden.IN GODS LIEFDE LIGT


ALLES              en GOD sprak :  “ IK BEN “                        

JEZUS CHRISTUS :

Ik ben het levende brood

Ik ben de ware wijnstok

Ik ben het Licht van de wereld

Eer Abraham was, ben Ik

Ik ben de deur

Ik ben de goede herder

Ik ben de opstanding en het eeuwig leven

Ik ben de weg, de waarheid en het leven

Ik ben de Alpha en de Omega

Niemand komt tot de Vader, tenzij door Mij

KERKELIJK JAAR - WAAR BEVINDEN WE ER ONS IN ?

Klik hier om de titel te bewerkenVoor meer info rond het Kerkelijk Jaar: zie rubriek  " KERKELIJK JAAR " aanstippen bovenaan deze blz. bij " MEER ".

JUNI Maand van het Heilig Hart van Jezus

in opbouw

Op deze dag, een donderdag ( in bepaalde streken op de volgende zondag ) vieren Christenen de Hemelvaart van de Heer.
Op Pasen zei Christus aan Maria Magdalena dat Hij zou gaan naar zijn Vader en onze Vader, naar zijn God en onze God ( Joh.20,17 )
Jezus verscheen nog enkele keren aan zijn apostelen en nam hen ten sllotte mee naar de Olijfberg. Hij zegende hen en droeg hen op zijn getuigen te zijn, eerst in Jeruzalem en vervolgens in Judea en Samaria en dan tot de uiteinden der aarde. ( Handelingen 1,8 )
Een wolk onttrok hen aan het zicht en twee mannen in witte gewaden maanden de apostel aan niet naar te hemel te staren maar vertelden dat Jezus Christus om dezelfde wijze terug zou keren.
De hemelvaart was zo de laatste verschijning aan de apostelen en Maria, de Moeder Gods.maar luidde tevens een nieuw begin in: de apostelen keerden terug naar Jeruzalem in grote vreugde en bleven in gebed, samen met Maria.
In die periode werd Matthias gekozen als nieuwe twaalfde apostel in afwachting van Pinksteren, de gave van Gods heilige Geest. Dit was een belofte van de Heer ( Joh.16,7 )
Zo zien we een meervoudige belofte van de Heer:
- De zending van Gods Heilige Geest, de Helper
- Zijn terugkomst aan het einde der tijden
- Zijn komst in glorie bij zijn tweede komst
De Hemelvaart herinnert ons dat Jezus de voorloper is naar de hemel. Hij laat onze menselijke natuur delen in de godheid, in zijn eeuwige Liefde!
ZALIG HOOGFEEST AAN ALLEN.

Op deze dag: proficiat aan de vele eerste communicanten en vormelingen. Mogen het ook een dag zijn als jonge Christen tot inzet en nabijheid voor en bij de Heer. Hier is méér dan een louter feest: het is een duidelijke opdracht. Hopelijk mogen kinderen en jongeren dit ervaren en niet laten uitdoven door een banaal gefeest en geschenkjesbeurs. Deze feesten zijn integendeel een begin! Mogen ouders, grootouders, leerkrachten en catechisten enz... hen daarin begeleiden! Wat voor zin en nut heeft al ons gefeest als het is zonder diepe inhoud en engagement in het geloof?
KOM HEER JEZUS, KOM. MARANATA ( Boek der Openbaring )

Nog op deze dag: Heilig Bloedprocessie te Brugge

MARIAMAAND - MEIMAAND


afbeelding hiernaast: het Onze Lieve Vrouwebeeld in de kerk van Slijpe - Middelkerke - Maria en het kind Jezus


" Waar men gaat langs Vlaamse wegen, daar komt men Maria tegen ".

Dit vers zegt alles over de eeuwenlange Vlaamse devotie tot de Moeder Gods.

In de Meimaand trokken mensen met de Rozenkrans in de hand van kapel tot kapel baden het thuis in de familiekring. Bloemen werden geplaatst bij haar beeld in kerk en kapel, te lande of op het hoekhuis in de stad. Velen trokken op bedevaart om Maria nabij te weten en zomaar eenvoudig zoals Maria is, in haar aanwezigheid te zijn, te vragen en te danken. Wie Maria ontmoet, ontmoet ook haar Zoon. Dat staat nooit los van elkaar! Maria is omkleed met de Goddelijke genade: haar jawoord aan de Vader, haar toewijding aan Jezus in alle omstandigheden, blije, droevige en glorievolle in haar leven, in het licht van de Heilige Geest.

Ave Maria!


Ook nu trekken mensen naar Maria, misschien minder opvallend, maar ze zijn er! Zonder Maria missen we iets van Christus, want haar sterkte was haar verwijzing in alles naar Hem.

Ga je ook eens op bedevaart? Misschien is er een kapelletje in jullie buurt. Heb je de moed om alleen of met een groep even te gaan bidden en zingen " 'k zal U een Ave Maria schenken ". Bidt de Rozenkrans samen of alleen, je wandelt als het ware doorheen het Evangelie met Maria in de 20 mysteries. Bidden met Maria is verbonden zijn met mensen: bedroefden, vreugdevolle, blije, mensen vol leven of mensen die zoeken en uitzien naar onze uitgestrekte handen of ons gebed...

En weet, een kaars branden is ook een gebed, stil en zichzelf schenkend. " De kaars zet mijn gebed verder ".

Mogen deze Meimaand vooral van uit Maria een zegen zijn voor Kerk en wereld. Onze wereld heeft Haar nabijheid nodig, want zij spreek telkens weer ten beste bij haar Zoon! Ph.V.

ACTUEEL 

VOORDRACHT maart 2018  MONASTERIUM ZONNELIED OOSTENDE


Onlangs werd ik uitgenodigd door de vrijwilligers van Ziekenzorg Sint Jozef Oostende in het Monasterium ' Zonnelied van de Eerw.Zusters Clarissen voor een voordracht rond het thema:

" Vreugde en fierheid in het geloven '"


Voelen wij ons als christenen in ons ' geloven ' wel vreugdevolle genoeg in deze matte ten lauwe tijden vol materialisme en egocentrisme of straalt ons geloven genoeg vreugde uit om mensen op zoek te boeien voor de Blijde Boodschap? Een niet te versmaden, noch te mijden opdracht voor iedere christen!

Zijn we 'fier' genoeg om ons geloof te uiten en te beleven en zijn we ontvankelijk genoeg om Gods Heilige Geest te laten werken in en met ons???

Dringende vragen aan gelovigen in deze tijd.


dank aan Ingrid Lava voor de foto's hierboven en hieronder.


ACTUEEL !!!!!!!   Dinsdag 20 maart 2018 in de kerk van Slijps ( Moorslede ) om 19.30 uur: NACHT DER GESCHIEDENIS DAVIDSFONDS. Spreker: Pr.Philippe Vindevogel   Thema: " De Tempeliers, feit en fictie '

.

Maart 2018  Ziekenzalving voor de inwoners van het RVT te Wijtschate St.Medardus
met dank aan diaken Luc Vandevijver  uit Wijtschate voor de foto's

Een goede Christen leest de Bijbel...


een KATHOLIEK toch ook !?


Begin alvast met het Nieuw Testament !


DE VIER EVANGELIES


Willibrordvertaling


Hoe bestellen? Zie Katholiek Nieuwsblad 18 / 2018 publi laatste bladzijde

Maak 5 euro (inclusief verzendkosten ) over op  NL70 INGB 0004 7671 83

tnv Katholiek Nieuwsblad, met vermelding van  " uw postcode, adres  o.v.v. vier evangelies "

Ook een ideaal geschenk voor vormelingen en in ieder katholiek huisgezin zou het Nieuw Testament niet mogen ontbreken.


Handig formaat ( 10x14 cm ) - 250 pagina's - uitg.KBS

Katholieke media:  een greep uit nuttige links

De alles overstijgende media !
Voor een Christen en Katholiek is de media die van eeuwen oud,. Handelingen verwoordt het.
Christenen komen samen om te luisteren naar Gdos Woord, te antwoorden in ons antwoord ( gebed ). Dat gebeurt in de sacramenten, in gebedsmomenten, in bezinningen die uitgaan van de Heilige Schrift. Wijsheid is geboden, want er is een overaanbod met veel wat lijkt op het Woord van God, maar het niet is. Christelijke media is meer dan info vernemen over menselijke relaties en gebeurtenissen, het is op de eerste plaats Gods Woord die we mogen vernemen. In deze tijden is dit vaak zeldzaam in de sociale media of maakt men er een potje van.
Uiteraard blijft de basis de Bijbel, de oprechte Kerkelijke leer, de geloofsinhoud, verwoord in de Catechismus.
Goeie media zoekt niet zichzelf, maar brengt het Woord Gods, onverbloemd en wars van eigengeriede invullingen. Daarop heeft Jezus ster gehamerd: niets aan dit Woord zult ge weglaten, noch toevoegen.
Hieronder enkele wegen naast de geloofsbeleving in de Kerk of thuis of waar dan ook...
De eerste Christenen beleefden hun geloog in catacomben mits risico van hun leven. Nu hebben we vaak het zoeken waar we de echte Blijde Boodschap kunnen vernemen. Er heerst een verwarring bij velen waar we nu werkelijk Gods Woord vernemen. Het gaat niet om ieder zijn waarheid, maar we leven van die éné Waarheid en dat is jezus Christus. 3 Ik ben de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader tenzij door Mij."
Hoe goed ook de media is, toch blijft het echter soms mensenwerk. Ga op zoek naar voedsel in de media, voedsel tot eeuwig leven en voor het heden naar die toekomst toe.
We geven enkele aanduidingen.
ENORME MOGELIJKHEDEN VOOR DE KERK EN HET GELOOF


RADIO

Radio Maria    < www.radiomaria.be   of op frequentie in uw regio ( zie website )
boeken -  mijn keuze......

TVKTO Frankrijk - enkel voor abonnees bij Proximus, nummer 299

Enkel in het Frans. 24 u/ 24 u - Getijden uit Eglise St.Gervais Parijs - Mis uit Notre Dame Parijs - vespers - Rozenkrans uit Lourdes - bezinningen - retraites - conferenties - kwis - nieuws enz...

Dagelijks !


 INTERNET

  

DANK VOOR UW GEDULD; Deze webstek wordt continue bijgewerkt en aangevuld. We doen ons best  in de tijd die rest in ons apostolaat.

Bedankt voor je bezoek !  Kijk ook nog eens op de pagina's helemaal boven... volgend op ' home '.................................................

www.priester-vindevogel-philippe.vpweb.be is er op gericht uw hulppriester bij u in huis te brengen en u vertrouwd te maken met mijn taak in het bisdom Brugge voor het ganse decanaat Poperinge, nl. Poperinge fusie - Heuvelland en Vleteren-fusie.


De bedoeling is vooral naast info ook samen op weg te gaan in het geloof ( Rooms - Katholiek ) met bijdragen rond gebed, actua in Kerk en wereld, geloofsbezinning, evangelie, sacramenten, aanbod bedevaarten en de weg bewandelen van het geloof in deze tijden. Niet vanzelfsprekend misschien, maar hiermee wil ik als priester bij u aan kloppen. De nood aan spiritualiteit is hoog, maar vaak verwachten we te veel van deze wereld en onszelf. Mag God nog mee doen of vergeten we hem? Misschien kennen we Hem niet ( meer ). Hij brengt ons toch de Blijde Boodschap om aan iedereen te brengen! Welke weg en antwoord zoeken wij? Alvast wil ik hiermee een stukje met u allen op weg gaan.

We hopen je terug te zien! Kom regelmatig terug voor de laatste berichten. De Heer en Maria ter ere!

priester Philippe Vindevogel

Bloemendale 10  8704 Boezinge - Ieper    [email protected]    0475787052


WAT RECENTERE AFBEELDINGEN :
 

Lourdes mei 2017:

Gebed en groeten aan allen thuis

Assisi april 2017

Even herbronnen bij H.Franciscus en H.Clara en dan naar Pater Pio

Oostvleteren maart 2017

Palmzondag, begin Goede Week

Laus juli 2017 : mis aan de kapel met Mgr.Léonard                            Wegens mijn handicap heb ik pastorale hulpmiddelen                   Onterecht zeggen ze vaak " Vind de vogel "

 

                          Mijn kerst - en Nieuwjaarswensen