top of page

MIJN APOSTOLAAT ALS HULPPRIESTER POPERINGE

DOOPSEL

hoe aanvragen - wat? - info

VORMSEL

Klik hier om de tekst te bewerken

EUCHARISTIE - HEILIG MISOFFER

DOOPSEL

DOOPSEL sacrament: aanvraag - voorbereiding - catechese - infoblad

Wij kiezen voor ons kind

een weg

die ook wij

meer

dan de moeite waard

vinden

HET DOOPSEL

Priester Philippe Vindevogel

Doopfolder

Info over het sacrament van het doopsel

Uitgave 2017

Vooraf

Waarom vragen ouders een doopsel aan?

Een uiting van diepe vreugde: nieuw leven in een gezin en mogen meewerken aan een wonder om een mens ter wereld te brengen en te mogen opvoeden.

Een traditie zomaar of een traditie met inhoud?

Is God ook medespeler of is Hij een achtergrondsfiguur?

Is het doopsel een bewuste stap in het geloofsleven?

Is het enkel om het feest?

Is het een stap in onze inzet in de geloofsgemeenschap?

Bij dit alles moeten we duidelijk stellen dat de geloofsgemeenschap geen perfecte gemeenschap is. Er zijn mensen aanwezig én waar mensen zijn worden fouten gemaakt. Jezus was de eerste die dat ondervond in het prille begin van de Kerk!

In elk geval staan we als geloofsgemeenschap waarden voor: respect – geloofsinhoud – dankbaarheid enz…en dit alles in het licht van de God van liefde, mens geworden in Jezus Christus.

-

Het doopsel

-

Naar het voorbeeld van Jezus

Zijn doopsel in de Jordaan

Jezus liet zich dopen in de JORDAAN door JOHANNES DE DOPER

In een doopkapel is er meestal een afbeelding van dit gebeuren ( schilderij – glasraam ).

We verwijzen u door naar de teksten in het Evangelie die daarover spreken.

Ook kregen we de opdracht om te dopen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

Een sacrament

Een sacrament in de Kerk is een zichtbaar teken of gebaar van wat een onzichtbaar geschenk is vanwege Jezus Christus. Er zijn 7 van die tekenen en het doopsel is er de eerste van. Het is het begin, de basis van ons christen-zijn.


Vanaf het begin van de Kerk is de toetreding tot de geloofsgemeenschap uitgedrukt en gevierd door in WATER te dopen.

De dopeling werd ook GEZALFD.

Lang geleden werden er vooral volwassenen gedoopt.


Vanaf de 4de eeuw werden ook meer kinderen gedoopt. De gedachte daarin speelt mee dat vanaf het doopsel het kind bevrijd wordt van de zonde.

Alles evolueert en zo is dat ook met het doopsel.

Enkele tijd geleden werden kinderen vooral gedoopt heel kort na de geboorte en meestal gebeurde dat in een materniteit.


Nu gebeurt dat gelukkig meer in de geloofsgemeenschap en dan meer in de plaatselijke parochiekerk.


De doopviering

Sommige ouders bereiden graag de doopviering voor en willen persoonlijke toetsen inbrengen in de viering. Dat juichen wij uiteraard toe.

Wel dient rekening gehouden met een vaste volgorde met bepaalde inhoud van de doopviering, hierna volgend.


In de federatie is er een voorgedrukt boekje met de volgorde en met alle teksten va de doopselviering. Dit is een goede leidraad en wordt meestal gebruikt.


Een zelfgemaakt volgboekje en zelfgekozen gebeden en lezingen zijn mogelijk en vergen veel inzet. Graag willen wij dat in dit geval afspraken gemaakt worden met de doopheer en het boekje overhandigd wordt en vooraf besproken wordt.


Peetouders dienen de leeftijd te hebben van minimaal 16 jaar en moeten katholiek gedoopt zijn.


De doopviering gebeurt nu meestal in de parochiekerk. De plaatselijke kerk is tevens de plaats bij uitstek waar de GELOOFSGEMEENSCHAP samenkomt.

Soms wordt het doopsel toegediend waar de ruime geloofsgemeenschap ook aanwezig is: een zondagseucharistie of met de Paaswake bijvoorbeeld.

DE KRING VAN GELOVIGEN ROND DE DOOPVONT

Een kind ( of volwassene ) wordt opgenomen in een geloofsgemeenschap. De PETER en METER dragen hierbij een speciale zorg in deze. Ze staan de ouders bij om het kind te begeleiden in dit geloofsleven.


In onze federatie hebben we in de kerk vaste doopvonten en de doopkapel of doophoek. We geven de voorkeur om op deze plaats het doopsel te laten plaats vinden. Het is een blijvende plek waar men later ( bvb.vormselvoorbereiding ) herinnerd wordt aan ons eigen doopsel. De doopvonten staan aan de ingang van de kerk: we komen de geloofsgemeenschap binnen langs het water, zoals eertijds de Israëlieten trokken naar het beloofde land doorheen de Rietzee en de Jordaan.

HET NOEMEN VAN DE NAAM ( namen )

Onze namen staan geschreven in de palm van Gods hand. Iemand met een naam is iemand die er is en bestaat, ook voor God! Aan die naam gaan we door het leven en zin we gekend. Een naamkeuze is in deze ook van belang. Er is een grote vrijheid maar best wordt een naam gegeven die niet enkele voor d ouders belangrijk is, maar waar het kind mee door het leven kan gaan. Ook christelijke namen zin vaak heel mooi en hebben een betekenis en inhoud. Modenamen zijn vaak tijdelijk.

HET KRUISJE OP HET VOORHOOFD

Vanouds een diep christelijk teken van BESCHERMING, NABIJHEID en LIEFDE die wij en God ( door ons ) willen bieden. Dat kruisje is in veel gezinnen een meer dan dagelijks gebruik: voor het werk, naar de school of zomaar voor het slapengaan. Vanouds zeggen we in Vlaanderen daarbij: “ God zegene u en beware u.”.

DE HANDOPLEGGING


Zoals het kruisje heeft dit gebaar eenzelfde betekenis.

DE GELOOFSBELIJDENIS

Dat is de basis van het engagement in het doopsel van ofwel de ouders die dit geloof willen doorgeven of van een volwassen dopeling die dit geloof wil onderschrijven.

Op latere leeftijd zal het gedoopte kind bij het vormsel zelf een eerste verdere stap zetten in de belijdenis en beleving van dat geloof.

DE DOOPVONT MET WATER

WATER is het oersymbool van de doop.

Het REINIGT en wast schoon

Het GEEFT LEVEN en verfrist

Het is ook VIJANDIG en kan ons kopje onder doen gaan en onze adem benemen. Boven water komen is begin van hernieuwd leven.

Aanvraag tot het doopsacrament Terug bezorgen aan priester Philippe Vindevogel en ook een kopie aan de plaatselijke priester.

Graag willen wij ons kindje: Jongen 0 / meisje 0

Voornaam + familienaam :

Geboren te :                                             op

door het sacrament van het doopsel

laten opnemen in de kerkgemeenschap in de KERK van :

Wij beloven een goede vader en een lieve moeder te zijn.

Wij engageren ons om ons kindje gelovig op te voeden.

Naam en voornaam vader :

geboren te                                                      op
Naam en voornaam moeder :
Geboren te                                                          op
Verblijfadres :
telefoon                                          e-mail


GSM


Naam en voornaam dooppeter :


Naam en voornaam doopmeter :
Het doopsel zal plaats hebben op :


in de kerk van :


uur:


doopheer :
Handtekening van de ouders :
Handtekening van de parochiepriester:

Priester Philippe Vindevogel

Bloemendale 10 8904 Boezinge – Ieper

vindevogelphilippe@proximus.be

VORMSEL

H.MISOFFER - EUCHARISTIE

BIECHT

bottom of page