Dit is de website van Philippe Vindevogel, meewerkend priester in het decanaat Poperinge 
Dubbelklik om te beginnen met typen

www.philippevindevogel.be

                    
                 Deze pagina wordt beetje per beetje aangevuld...

 
mijn TAKEN als HULPPRIESTER in het decanaat POPERINGE

Mijn priestertaken als Rooms Katholiek priester verschillen in niets van een andere priester. Hét verschil ligt in het feit dat ik geen moderator, of hoe men dat ook benoemt op vandaag, ben op een parochie, federatie of welke
 gebiedsomschrijving dan ook.
Toch behoor ik tot een gebied in de Kerk en het bisdom Brugge maar zonder de taken, eigen aan dat gebied qua organisatie en leiding. Mijn 'pastoor' is de Z.E.Heer Deken van Poperinge.
In zijn opdracht ben ik beschikbaar gesteld om priestertaken uit te oefenen waar dat nodig is in het gehele gebied van Groot Poperinge. ( zie kaartje ).
Zo draag ik missen op in vaak verschillende parochies en dien ik ook de sacramenten toe. Men kan beroep doen op mij via de heer Deken.
Hieronder vindt u alvast enkele nuttige info betreffende de sacramenten en hoe dit in zijn werk loopt. Ook wat geloofsinhoud en wat eigen is aan elke dienst of sacrament is hier ter beschikking.
Ook aanvragen, invulformulieren enz. Kan ju hier vinden.
Hou rekening dat ook deze pagina in opbouw is.

DE HEILIGE MIS- EUCHARISTIE
DOOPSEL SACRAMENTVORMSEL SACRAMENT
ZIEKENZALVING - H.OLIE
BIECHT
HUWELIJK
EERSTE COMMUNIE
WIJDING TOT PRIESTER
SACRAMENTALIËN
HUISZEGEN of ZEGEN VAN VOORWERPEN enz...
VOORDRACHTEN
PREKEN
BEGELEIDING BEDEVAARTEN
GEBEDSMOMENTEN
  

GELOOF en CATECHESE

ONS KATHOLIEKE GELOOF

wat wij geloven:
de GELOOFSBELIJDENIS of het CREDO

DE GELOOFSBELIJDENIS

Ik geloof in God, de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde.

En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer,
die ontvangen is van de Heilige Geest,
en geboren uit de maagd Maria,
die geleden heeft onder Pontius Pilatus,
gekruisigd is, gestorven en bergaven,
die nedergedaald is ter helle,
de derde dag verrezen uit de doden,
die opgevaren is ten hemel
en zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader,
vandaar zal Hij komen oordelen,
de levenden en de doden.

Ik geloof in de Heilige Geest

de heilige katholieke kerk

de gemeenschap van de heiligen,
de vergiffenis van de zondan
de verrijzenis van het lichaam
en het eeuwig leven. Amen.

DE GELOOFSBELIJDENIS van NICEA - KONSTANTINOPEL

Ik geloof in één God, de alamchtige Vader,
Schepper van hemel en aarde, van al wat zichtbaar en onzichtbaar is.
En in één Heer, Jezus Christus, eniggeboren Zoon van God,
vo'o'r alle tijden geboren uit de Vader.
God uit God, licht uit licht
ware God uit de ware God.
Geboren, niet geschapen, één in wezen met de Vader
en door wie alles geschapen is.
Hij is voor ons mensen
en omwille van ons heil, uit de hemel nedergedaald.
Hij heeft het vlees aangenomen
door de Heilige geest uit de maagd Maria
en is mens geworden.
Hij werd voor ons gekruisigd.
Hij heeft geleden onder Pontius Pilatus
en is begraven.
Hij is verrezen op de derde dag, volgens de Schriften,.
Hij is opgevaren ten hemel
en zit aan de rechterhand van de Vader.
Hij zal wederkomen in heerlijkheid
om te oordelen levenden en doden
en aan zijn rijk komt geen einde;

Ik geloof in de heilige Geest
die Heer is en het leven geeft,
die voortkomt uit de Vader en de Zoon.
dIe met de Vader en de Zoon
tezamen wordt aanbeden en verheerlijkt,
die gesproken heeft door de profeten.

Ik geloof in de éne, heilige, katholieke en apostolische kerk.
ik belijd één doopsel tot vergeving van de zonden.
Ik verwacht de opstanding van de doden
en het leven van het komend rijk. Amen
Het KruistekenIn de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest. AmenWist je dat de " ongelovige Thomas " de eerste was die een heel korte versie verwoordde van dit geloof?  " Mijn Heer en mijn God '. Hij was niet langer ongelovig, maar gelovig bij het zien van de verrezen Jezus en zijn wonden.

afbeelding: web : Lambertuskerk Rotterdam - Kralingen

God is Vader


afbeelding: God de Vader, doksaal kathedraal Brugge

Mozaiek Ravenna: doopsel van Jezus in de Jordaan

God is Zoon - Jezus Christus

afbeelding: glasraam St.Pieters basiliek Rome


THEMA

Te bestellen bij uitgeverij ' Jeanne d 'Arc '

IN OPMAAK  ...........

God is Heilige Geest