top of page

GELOOF en CATECHESE

ONS KATHOLIEKE GELOOF

wat wij geloven:

de GELOOFSBELIJDENIS of het CREDO


DE GELOOFSBELIJDENIS

Ik geloof in God, de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde.

En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer,

die ontvangen is van de Heilige Geest,

en geboren uit de maagd Maria,

die geleden heeft onder Pontius Pilatus,

gekruisigd is, gestorven en bergaven,

die nedergedaald is ter helle,

de derde dag verrezen uit de doden,

die opgevaren is ten hemel

en zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader,

vandaar zal Hij komen oordelen,

de levenden en de doden.


Ik geloof in de Heilige Geest


de heilige katholieke kerk


de gemeenschap van de heiligen,

de vergiffenis van de zondan

de verrijzenis van het lichaam

en het eeuwig leven. Amen.

DE GELOOFSBELIJDENIS van NICEA - KONSTANTINOPEL

Ik geloof in één God, de alamchtige Vader,

Schepper van hemel en aarde, van al wat zichtbaar en onzichtbaar is.

En in één Heer, Jezus Christus, eniggeboren Zoon van God,

vo'o'r alle tijden geboren uit de Vader.

God uit God, licht uit licht

ware God uit de ware God.

Geboren, niet geschapen, één in wezen met de Vader

en door wie alles geschapen is.

Hij is voor ons mensen

en omwille van ons heil, uit de hemel nedergedaald.

Hij heeft het vlees aangenomen

door de Heilige geest uit de maagd Maria

en is mens geworden.

Hij werd voor ons gekruisigd.

Hij heeft geleden onder Pontius Pilatus

en is begraven.

Hij is verrezen op de derde dag, volgens de Schriften,.

Hij is opgevaren ten hemel

en zit aan de rechterhand van de Vader.

Hij zal wederkomen in heerlijkheid

om te oordelen levenden en doden

en aan zijn rijk komt geen einde;

Ik geloof in de heilige Geest

die Heer is en het leven geeft,

die voortkomt uit de Vader en de Zoon.

dIe met de Vader en de Zoon

tezamen wordt aanbeden en verheerlijkt,

die gesproken heeft door de profeten.

Ik geloof in de éne, heilige, katholieke en apostolische kerk.

ik belijd één doopsel tot vergeving van de zonden.

Ik verwacht de opstanding van de doden

en het leven van het komend rijk. Amen

Het Kruisteken

In de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen

Wist je dat de " ongelovige Thomas " de eerste was die een heel korte versie verwoordde van dit geloof? " Mijn Heer en mijn God '. Hij was niet langer ongelovig, maar gelovig bij het zien van de verrezen Jezus en zijn wonden.

afbeelding: web : Lambertuskerk Rotterdam - Kralingen

God is Vader

afbeelding: God de Vader, doksaal kathedraal Brugge

Mozaiek Ravenna: doopsel van Jezus in de Jordaan

God is Zoon - Jezus Christus

afbeelding: glasraam St.Pieters basiliek Rome

God is Heilige Geest

THEMA

Te bestellen bij

uitgeverij '

Jeanne d 'Arc '

IN OPMAAK ...........

bottom of page